headerphoto

Studii de licență

METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE ID - STUDII DE LICENŢĂ

 

Perioada de înscriere 10.07 - 20.09.2017 - Înscrierea se va desfășura la secretariatul departamentului ID-IFR

  • 20 septembrie - Afișarea listelor candidaţilor înscriși
  • 20 septembrie - Rezultatul cu candidaţii admiși

 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti organizează, pentru anul universitar 2017-2018, admitere la Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din cadrul Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, pentru următoarele programe de studii, din cadrul nivelului de licenţă:

  • Inginerie economică în agricultură - 225 locuri;
  • Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism - 250 locuri.

În prezent, această formă de învăţământ este acreditată pentru ambele programe de studii: "Inginerie economică în agricultură" şi "Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism".

Durata studiilor în învăţământul universitar la distanţă, pentru nivelul de licenţă, este de 4 ani, iar numărul de credite obţinute (conform Sistemului European de Credite Transferabile - ECTS) este de 240. În urma finalizării studiilor, a susţinerii şi promovării examenului de licenţă, absolvenţii primesc diplomă de "Inginer" în domeniul "Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală" .

Categorii de candidaţi

Pentru cursurile universitare, nivelul de licenţă, se pot înscrie absolvenţi ai liceelor de orice profil, indiferent de anul absolvirii.

Criterii de admitere

Admiterea la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat. Media general de admitere se calculează ca medie ponderată astfel: 70% media de la bacalaureat şi 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

Acte necesare înscrierii*

1. diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original și copie;

2. adeverinţă eliberată de liceu, în original și copie pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2017;

3. certificatul de naştere, în copie;

4. certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);

5. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;

6. patru fotografii tip carte de identitate;

7. copie după buletinul sau cartea de identitate;

8. chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/ program de studii la care se înscrie), sau după caz, adeverinţa necesară scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/ program de studii;

9. cererea prin care se solicită de către candidaţi susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul;

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).

* Pentru continuare de studii, se pot înscrie doar studenţii din cadrul Facultăţii M.I.E.A.D.R. din USAMV Bucureşti.

 

Taxe

1. Taxa de înscriere pentru anul universitar 2017–2018: 50 lei;

2. Taxa de înmatriculare pentru anul universitar 2017-2018 este de: 150 lei

3. Taxa anuală de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este de:

· Pentru programul de studiu "Inginerie economică în agricultură" - 2600 lei.

· Pentru programul de studiu "Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism" - 2600 lei.

Notă

1. Taxa se poate plăti integral sau eşalonat, în trei tranşe egale.

2. În taxa de şcolarizare anuală se include costul materialelor de studiu.

3. Neachitarea la termen a primelor două tranşe atrage după sine neînmatricularea studentului, dând posibilitatea următorului student să ocupe locul eliberat.