headerphoto

Studii masterat

METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE ID - STUDII DE MASTERAT

 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti organizează, pentru anul universitar 2016-2017, admitere la Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă, pentru următoarele programe de studii, din cadrul nivelului de master:

 • Management şi dezvoltare rurală - 50 locuri;
 • Management în agroturism şi alimentatie publică - 50 locuri;
 • Agribusiness - 50 locuri.

În prezent, această formă de învăţământ este acreditată pentru toate cele trei programe de studii.

Durata studiilor în învăţământul universitar la distanţă, pentru nivelul de master, este de 2 ani, iar numărul de credite obţinut (conform Sistemului European de Credite Transferabile - ECTS) este de 120. În urma finalizării studiilor, a susţinerii şi promovării examenului de dizertaţie, absolvenţii primesc diplomă de "Master" în domeniul "Inginerie şi management".

 

Categorii de candidaţi

Pentru cursurile universitare, nivelul de master, se pot înscrie absolvenţi de facultăţi acreditate sau autorizate provizoriu, cu diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta.

 

Criterii de admitere

Admiterea la studiile universitare de master, cu frecvenţă redusă, se face prin concurs, media generală de admitere calculându-se ca medie ponderată, astfel:

 • 70% media obţinută la examenul de licență
 • 30% nota obţinută la proba scrisă (se susţine la data de 26.09.2016).

Bibliografia necesară pregătirii pentru proba scrisă este afişată la secretariatul D.I.D.I.F.R. Puteţi descărca online Tematica_Admitere_Master_2014_DIDIFR.

Acte necesare înscrierii

 1. Diplomă de licenţă (sau diplomă echivalentă cu aceasta) în original sau copie legalizată (absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2016 pot prezenta adeverinţă eliberată de către facultate, în original sau copie legalizată);
 2. Suplimentul la diplomă / foaia matricolă (original sau copie legalizată);
 3. Diplomă de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) (original sau copie legalizată);
 4. Certificat de naştere (copie legalizată);
 5. Certificat de căsătorie pentru candidatele căsătorite (copie legalizată);
 6. Adeverinţă medicală tip, eliberată de către medicul de familie, din care să rezulte că participanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
 7. Patru fotografii color (tip carte de identitate);
 8. Copie după C.I. sau B.I.;
 9. Un dosar plic pentru acte;
 10. Chitanţă care să ateste achitarea taxei de înscriere (pentru fiecare specializare la care se înscrie) la casieria D.I.D.I.F.R.;
 11. Cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de către secretariatul facultăţii).

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

Perioada de înscriere

Înscrierile se fac atât la Centrul local de studiu al D.I.D.I.F.R., din Bucureşti, cât şi la centrul teritorial din Slatina, în perioada 11 iulie - 25 septembrie 2016, în zilele de luni - vineri între orele 830-1630.

În data de 26 septembrie 2016 se va susține proba scrisă şi se vor afişa rezultetele.

În data de 27 septembrie 2016 va avea loc depunerea şi soluţionarea contestaţiilor.

În perioada 28-29 septembrie 2016 se va putea face plata taxei de înmatriculare.

 

Taxe

 1. Taxa de înscriere pentru anul universitar 2016-2017: 80 lei;
 2. Taxa de înmatriculare pentru anul universitar 2016-2017 este de: 150 lei;
 3. Taxa anuală de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017: 2600 lei.

 

Notă

 1. Taxa se poate plăti integral sau eşalonat, în trei tranşe egale, astfel:
 2. În taxa de şcolarizare anuală se include costul materialelor de studiu.
 3. Neachitarea la termen a primei tranşe atrage după sine neînmatricularea studentului, dând posibilitatea următorului student să ocupe locul eliberat.